Counter statistics

Online: 21

Total access: 2265614

Video Clip

Contact Information

Văn phòng tại TP HCM:

ASIAN MARITIME & PETROLEUM SERVICE TRADING CO.,LTD

21 Huynh Tinh Cua, Ward 8, District 3, HCM City.

Tel: 08 3820 5367 - 3820 5443

Fax: 08 3820 5370

Email: takeshi.dan@gmail.com

Partners

Customers

Liên hệ

Thông tin liên hệ

ASIAN MARITIME & PETROLEUM SERVICE TRADING CO.LTD

Headquarters: 11/15 Tran Van Ky, Ward 14, Binh Thanh District, HCM City

 

Contact point : 21 Huynh Tinh Cua, Ward 8, District 3, HCM City

 

Phone             : 08.3820 5367

 

Fax                  : 08.3820 5370

 

Email               : takeshi.dan@gmail.com or sales@ampsglobal.net

 

Ý kiến của bạn

Bản đồ đường đi